Veel gestelde vragen

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilieadres van het kind en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen. 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind. Je kan naast het domicilieadres ook een werkadres opgeven.
Dit werkadres wordt pas in 3° orde gebruikt.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je voor 31 december 2024 op een ander adres zal wonen, is het mogelijk om via het mailadres aanmelden@grimbergen.be een uitzondering aan te vragen. Mits goedkeuring kan dit andere adres als referentieadres gebruikt worden voor de aanmelding. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”. Dit document kan je terugvinden in je dossier op het digitaal omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning).

Het werkadres wordt aangetoond via een attest van de werkgever. In dit attest moet de werkgever verklaren sedert wanneer de betrokken ouder tewerkgesteld is op de opgegeven werkplaats en wat de voorziene duur van de tewerkstelling op deze werkplaats is. Onder werkplaats moet de plaats van de effectieve tewerkstelling begrepen worden en niet bv. het adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever. Indien de tewerkstelling op deze werkplaats niet ten minste duurt tot het einde van het schooljaar waarvoor wordt aangemeld, dan zal met het ingediende attest geen rekening worden gehouden.

Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen.

Wat is de Ombudsdienst Inschrijvingen en wanneer kan ik er beroep op doen? 

De Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

  1. De klachten of vaststellingen over technische fouten of materiële vergissingen: voor of na de definitieve toewijzing, een geval waarbij een technische fout of een zuiver materiële vergissing tijdens het verloop van de aanmeldingsprocedure, afbreuk doet aan de ordening of toewijzing van de leerling in kwestie.
  2. De vragen over erkenning van de uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling: een geval waarbij de betrokkene voor een specifieke school die aanmeldt een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enig mogelijke is om de toegang tot het onderwijs te garanderen.

De ODI staat tevens in voor de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturen van de aanmeldingsprocedure.

De ODI bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging (afwisselend tussen de drie deelnemende schoolbesturen);
  • een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ODI instaat, in dit geval de coördinerend directeur van GO! Scoop, de schepen van onderwijs voor het gemeentebestuur Grimbergen en de voorzitter van de scholengemeenschap vzw Ignatius Scholen in Beweging voor het Vrij Onderwijs;
  • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur in dit geval het diensthoofd Onderwijs en een deskundige Onderwijs.

Hoe doe ik beroep op de Ombudsdienst Inschrijvingen?

Indien je als ouder of belanghebbende een klacht of vaststelling wil melden over technische fouten of materiële vergissingen of je vragen hebt over de erkenning van de uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling, kan deze klacht of vraag elektronisch ingediend worden via het e-mailadres aanmelden@grimbergen.be of via een aangetekende zending aan het volgende adres: Gemeentebestuur Grimbergen t.a.v. dienst Onderwijs, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. Je kan de klacht of vraag ook schriftelijk afgeven op het gemeentehuis van Grimbergen tegen een bewijs van afgifte.

De klacht of vraag bevat ten minste:

  • de identiteit en het mailadres van de verzoekende partij
  • de identiteit van de leerling in kwestie
  • een situatieschets met de expliciete klacht of vraag met vernoeming van de school bij uitzonderlijke situatie

De aanmeldingsprocedure loopt af bij de start van de vrije inschrijvingen. Klachten en vaststellingen die na de termijn van 15 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk. Voor de toepassing van de termijnen worden zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen en de schoolvakanties niet meegerekend.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@grimbergen.be.

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking of rangschikking op de wachtlijst in een niet-toegewezen school?

Indien je voor een school een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontvangt, moet je niets doen. Op dit document staat vermeld welke plaats jouw kind inneemt op de wachtlijst van de scholen die je gekozen hebt.

Je ontvangt tevens een “document van niet-gerealiseerde inschrijving” als bewijs van inschrijving op de wachtlijst van de school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Voor kinderen geboren in 2022, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 gerespecteerd tot en met 30 juni 2025.
Voor alle andere kinderen wordt deze volgorde gerespecteerd tot de vijfde schooldag van oktober 2024.