Informatie

Wie moet aanmelden?

Iedereen die voor het schooljaar 2021-2022 wil inschrijven in een Grimbergse kleuter- of lagere school:

 • Kinderen geboren in 2019 of vroeger

  Ook kinderen geboren in de periode van 18 november tot 31 december 2019, die pas effectief kunnen instappen op 1 september 2022 (schooljaar 2022-2023) melden nu aan!

 • Broers en zussen en kinderen van personeel

  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich daarvoor aanmelden tijdens een afzonderlijke aanmeldingsperiode voor de algemene aanmeldingsperiode. Doen zij dat niet, dan vervalt de voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

Wanneer moet je aanmelden?

Kinderen uit dezelfde leefentiteit als een reeds in een school ingeschreven kind en kinderen van personeelsleden van een school

Wie zijn dit?

Met "kinderen uit dezelfde leefentiteit" worden bedoeld:

 • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Zij genieten voorrang om in een bepaalde school in te schrijven. Ook kinderen van personeelsleden van een school krijgen - in tweede orde - voorrang om in deze school in te schrijven.

Beide groepen vormen samen te voorrangsgroepen.

Aanmelden

 • van maandag 4 januari 2021 om 09.00 uur tot zondag 17 januari 2021 om 23.00 uur
 • op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens de opgegeven periode gebeurt

Mededeling van het resultaat

 • ten laatste op vrijdag 29 januari 2021 om 16.00 uur

Inschrijven

 • van maandag 1 februari 2021 om 09.00 uur tot vrijdag 26 februari 2021 om 18.00 uur

Kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoren

Aanmelden

 • van maandag 1 maart 2021 om 09.00 uur tot woensdag 31 maart 2021 om 23.00 uur
 • op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens de opgegeven periode gebeurt

Mededeling van het resultaat

 • ten laatste op vrijdag 30 april 2021 om 16.00 uur

Inschrijven

 • van maandag 3 mei 2021 om 09.00 uur tot vrijdag 28 mei 2021 om 18.00 uur

Hoe moet je aanmelden

 • Registreer je op de pagina "Aanmelden" en vul alle gegevens in van jou en je kind.

 • Duid al jouw favoriete scholen aan (bij voorkeur 5). Begin met de school van je eerste keuze, dan je 2° favoriete school, je 3° enz. Hoe meer scholen je aanduidt, hoe meer kans je hebt op een plaats.

 • De criteria voor toewijzing zijn:
  1. Schoolkeuze;
  2. Afstand school - woonplaats;
  3. Afstand school - werkplaats (indien opgegeven);
  4. Toeval.

Hoe verloopt de ordening en de toewijzing van plaatsen?

Kinderen die tot de voorrangsgroepen behoren

Kinderen uit dezelfde leefentiteit als een kind dat al ingeschreven is in een school gaan voor op de kinderen van personeelsleden van deze school.

Zijn er voor een geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere school) in een school voldoende plaatsen voor aangemelde kinderen uit dezelfde leefentiteit als een kind dat al in deze school is ingeschreven? Dan hebben al deze kinderen een plaats. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de kinderen geordend volgens de afstand tussen hun domicilieadres en de school. Het kind waarvoor deze afstand het kleinst is, staat bovenaan de lijst en het kind waarvoor deze afstand het grootst is staat onderaan de lijst. De plaatsen worden daarna toegewezen in de volgorde waarin de kinderen op de lijst staan. Kinderen waaraan geen plaats kan worden toegewezen worden in deze volgorde op de wachtlijst van de school gezet.

Na de toewijzing van de plaatsen aan de kinderen uit dezelfde leefentiteit als een kind dat al ingeschreven is, worden plaatsen op dezelfde wijze toegewezen aan de kinderen van personeelsleden van deze school.

Wanneer kinderen niet kunnen worden toegewezen aan de school waar ze voorrang genieten, moeten zij tijdens de algemene aanmeldingsperiode opnieuw worden aangemeld voor andere scholen.

Kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoren

De aangemelde kinderen worden geordend op basis van hun schoolkeuze.

Zijn er voor een geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere school) voldoende plaatsen voor de aangemelde kinderen op de school van hun eerste keuze? Dan hebben al deze kinderen een plaats.

Zijn er voor een geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere school) meer aangemelde kinderen dan er plaatsen zijn in hun school van eerste keuze? Dan worden de kinderen geordend volgens de afstand tussen hun domicilieadres en de school. Het kind waarvoor deze afstand het kleinst is, staat bovenaan de lijst en het kind waarvoor deze afstand het grootst is, staat onderaan de lijst. De plaatsen worden daarna toegewezen in de volgorde waarin de kinderen op de lijst staan. Kinderen waaraan geen plaats kan worden toegewezen worden in deze volgorde op de wachtlijst van de school gezet.

Pas wanneer kinderen niet kunnen worden toegewezen aan hun school van eerste keuze, wordt gekeken naar de tweede keuze. Enzoverder. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes opgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.

Indicatorleerlingen

Voor de kinderen geboren in 2019 en 2018 en voor kinderen die inschrijven voor het eerste leerjaar zal bij het toewijzen van de plaatsen gewerkt worden met de "dubbele contingentering". Hierbij wordt het aantal beschikbare plaatsen opgedeeld in plaatsen voor indicatorleerlingen en plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. Als het gezin van een kind een schooltoelage/schooltoeslag ontvangt en/of als de moeder van een kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Opgelet: Een diploma behaald in het buitenland is in de meeste gevallen niet gelijkgesteld met een diploma behaald in Vlaanderen. Gelijkstelllingen moeten worden aangevraagd. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van NARIC Vlaanderen. Zelfs wanneer een moeder in haar land van herkomst een hoger diploma behaalde, mag niet zomaar worden aangenomen dat zij beschikt over een diploma secundair onderwijs.

Inschrijven

Ticket voor inschrijving

Na de verwerking van de aanmeldingen krijgen alle aangemelde kinderen het resultaat.

1) Er is plaats in de school van je eerste keuze:
    Je krijgt een "ticket voor inschrijving" voor deze school.
2) Er is plaats, maar niet in de school van je eerste keuze:
    Je krijgt een ticket voor de school die jou is toegewezen. Je kind blijft wel op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op jouw lijstje stonden.     
3) Er is geen plaats: tijdens de vrije inschrijvingsperiode kan je langsgaan in scholen waar nog vrije plaatsen zijn.

Met je “ticket voor inschrijving” ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 

Bij de inschrijving wordt alle informatie van de aanmelding nog eens gecontroleerd. Indien dan fouten opgemerkt worden, zullen die aan de disfunctiecommissie gemeld worden met de mogelijkheid dat je recht op inschrijving vervalt.

Na de inschrijvingsperiode worden de vrije plaatsen van de scholen geteld. Als er dan toch nog vrije plaatsen zijn, zijn de mensen op de wachtlijst aan de beurt. Zij worden schriftelijk op de hoogte gesteld en worden door de school telefonisch uitgenodigd om hun kind in te schrijven. De volgorde van de wachtlijst wordt hierbij altijd gerespecteerd.

Indien je ingeschreven bent in een school van lagere keuze en gecontacteerd wordt door een school van hogere keuze, dan kan je kiezen: 
inschrijven in de school van hogere keuze (dan vervalt je inschrijving in de school van lagere keuze) of je inschrijving behouden.

Vrije inschrijvingsperiode

De vrije inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zullen van start gaan op dinsdag 1 juni 2021 om 09.00 uur. De vrije plaatsen per school en per leerlingengroep zullen vóór dit tijdstip op de pagina "Vrije plaatsen" van deze website bekend worden gemaakt.

Rekening houdend met de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 zullen de vrije inschrijvingen via een e-mail met de school van jouw keuze moeten worden geregeld. De e-mailadressen die je hiervoor kan gebruiken vind je terug op de pagina "Scholen" van deze website.

Bij de vrije inschrijvingen is het principe dat wie zich eerst aandient ook eerst bediend wordt. Met e-mails die verzonden worden vóór de start van de vrije inschrijving zal echter geen rekening worden gehouden! 

Enkel mensen die geen toegang hebben tot het internet, kunnen de inschrijving van hun kind op de school zelf regelen. Afspraken hiertoe moeten vooraf telefonisch worden vastgelegd. De telefoonnummers die hiervoor kunnen worden gebruikt, vind je eveneens terug op de pagina "Scholen" van deze website.

.

Welke scholen zijn er

Alle scholen die in Grimbergen basisonderwijs organiseren, doen mee. Je vindt ze onder de pagina "Scholen".